CekooladkA

81 tekstów – auto­rem jest Ce­koolad­kA.

pat­rzysz na mnie ta­kim wzro­kiem,że bez­czel­nie proszę o jeszcze. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 4 marca 2010, 15:30

Możesz trak­to­wać mnie jak po­wiet­rze ..
Prze­cież bez niego nie da się żyć .. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 marca 2010, 14:57

Uśmiech - mo­ja mi­mowol­na reak­cja na Twój widok. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 27 lutego 2010, 14:14

sma­ku Twe­go nie znam, choć tak często Cię mam na końcu języka.. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 26 lutego 2010, 10:14

Dziś są Wa­len­tynki ! 
No i ? Dzień jak każdy in­ny .
Żad­na re­welac­ja . 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 lutego 2010, 09:48

Większość po­wiada, że wygląd się nie liczy lecz cha­rak­ter .
Tak, a jeśli przyj­dzie co do cze­go, to słyszy­my " Faj­ny, ale z ta­kim paszte­tem nie będę się pro­wadzić " . 

myśl
zebrała 18 fiszek • 9 lutego 2010, 15:43

Nie, nie chcę o tym za­pomi­nać .
Naj­wyżej będę wspo­minała, że to mi się wy­darzyło .
I wte­dy pow­ra­cając do wspom­nień o dob­rych cza­sach dop­ro­wadzą mnie do łez...
Ale za to te złe nieko­nie­cznie . 

myśl
zebrała 17 fiszek • 8 lutego 2010, 21:44

Ku­rew­sko da­leko od okej .. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 6 lutego 2010, 11:11

Godzi­nami leżę wewnątrz siebie
I ob­serwuję mo­je fiole­towe niebo unoszące się na­de mną. 

myśl • 28 stycznia 2010, 16:28

Księżniczka spot­kała księcia i się w nim za­kochała. ot - ko­niec bajki... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 27 stycznia 2010, 20:03
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność